Tianmen Mountain, Mixianquijing Scenic Zone

Plank road on Guigu cliffs

Plank road on Guigu cliffs

Quigu valley, Tianmen Mountain

Quigu valley, Tianmen Mountain

Guigu Fairy Cave, Tianmen Mountain

Guigu Fairy Cave, Tianmen Mountain

Guigu cliffs, Tianmen Mountain

Guigu cliffs, Tianmen Mountain

Heaven Approaching Platform, Tianmen Mountain

Heaven Approaching Platform, Tianmen Mountain

Tianmen Mountain walkway

Tianmen Mountain walkway