Tianmen Mountain, Tianjiefoguo Scenic Zone

What is on the other side?

What is on the other side?

The other end of the bridge....

The other end of the bridge….

Dragon Head Rock, Tianmen Mountain

Dragon Head Rock, Tianmen Mountain